Faktúry, zmluvy, objednávky - Obec Malý Slavkov

Aktualizované:
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
Faktúry, zmluvy, objednávky

Zverejňovanie odberateľských vzťahov

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obec Malý Slavkov zverejňuje na svojej internetovej stránke zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012.

ZMLUVY:

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorou sa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám rozumie písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám konkretizuje aj povinnosť zverejňovania faktúr. Rovnako je tu stanovená lehota 10 pracovných dní na zverejnenie faktúr. Lehota sa počíta odo dňa ich doručenia obci, najneskôr však do 30 dní od ich zaplatenia.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám upravuje aj zverejňovanie objednávok na tovary a služby. Mestá a obce sú povinné v lehote 10 pracovných dní sprístupniť objednávku na svojej webovej stránke.
 
Vyhľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky