Čo robiť pri zaznení sirény - Obec Malý Slavkov

Aktualizované:
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
Čo robiť pri zaznení sirény

ČO UROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA 
(mimo doby pravidelného preskúšania)

Varovanie obyvateľstvá sa vykonávya varovnými signálmi:

Všeobecné ohrozenie - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Ohrozenie vodou - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody. 

Koniec ohrozenia - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania

VAROVNÉ SIGNÁLY a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas brannej pohotovosti štátu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia republiky. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz "Vzdušný poplach".

Ak zaznie signál - nastáva núdzová situácia.

Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Počúvajte tiež hlásenie obecného (mestského) rozhlasu, rádia, TV alebo rozhlasových vozov.

Čo urobiť ?

A)  Pri pobyte v budove:
 • zostať vo vnútri, prípadne sa ukryť v úkryte (ak je dostupný),
 • uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť klimatizáciu, vytvoriť izolovaný uzavretý priestor,
 • zapnúť rozhlas, televíziu a sledovať vysielanie,
 • očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 • poskytnite pomoc nemocným, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu,, starým osobám,
 • postarajte sa o deti bez dozoru,
 • zachovávajte rozvahu a pokoj.

B)  Pri pobyte mimo budovu

Čo urobiť keď dôjde k úniku nebezpečných chemických látok

 Únik nebezpečných chemických látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium, napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok). Ohrozenie nebezpečnými chemickými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom s použitím bojových toxických chemických látok.


1. Únik nebezpečnej látky zo stacionárneho zdroja
 • Ak zaznie varovný signál sirény zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie predpokladaného priestoru.
 • Vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách.
 • Pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela.
 • Na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú nasiakavú tkaninu a priložte si tkaninu k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu.
 • Na nezakryté časti tela použite odev.
 • Informujte o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál.
 • Poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám.
 • Uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný uzavretý priestor.
 • Izolovaný uzavretý priestor vytvorte prelepením netesností páskou, väčšie netesnosti utesnite tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi,
 • Zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 • Očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko.

2. Únik nebezpečnej látky z mobilného zdroja
 • Okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia.
 • Podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou.
 • Ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte podľa hore uvedených pokynov.

3.  Použitie bojových toxických chemických látok teroristickým útokom
 • Okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia.
 • Okamžite si chráňte dýchacie orgány improvizovanými prostriedkami individuálnej ochrany (mokrou vreckovkou alebo inou tkaninou),
 • Podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou.
 • Ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách,
 • Pri zasiahnutí kvapalnou bojovou toxickou chemickou látkou použite všetky dostupné prostriedky pre jej odstránenie vodou prípadne dôkladným umytím mydlom v čo najkratšom čase,
 • Zasiahnutý odev bojovou toxickou chemickou látkou odložte čo najskôr,
 • Po opustení priestoru zasiahnutia vykonajte dôkladnú hygienickú očistu,
 • Zamorený odev uložte do polyetylénových vriec a naložte s ním podľa pokynov záchrannej služby,
 • Aj v prípade ak nepociťujete žiadne zdravotné problémy vyhľadajte lekára.

C) Pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru

V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených
priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia :

1.  Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
2.  Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.).
3.  Uzamknite byt.
4.  Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
5.  V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im.
6.  Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete ďalšie 
     potrebné informácie.
7.  Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na príslušných úradoch 
    (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atd.).
9.  Vždy zachovávajte rozvahu!

VŽDY PLATÍ !!!
-  ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁKOĽVEK  NÁHRADA  SLÚŽI IBA K ÚNIKU Z OHROZENÉHO PRIESTORU.
-  ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI ÚNIKU ŠÍRI V SMERE VETRA.
-  ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTORU VOĽTE KOLMO NA SMER VETRA.
-  ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NAPRÍKLAD ZDVIHNUTÍM NAVLHČENÉHO PRSTA NAD HLAVU.

POZNÁMKA:
Presvedčiť sa, či vo Vašej blízkosti nie sú ohrození ľudia starí, chorí, neschopní pohybu.
Postarajte sa o deti bez dozoru! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte kľud a rozvahu!
 
Vyhľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky