Spoločný stavebný úrad - Obec Malý Slavkov

Aktualizované:
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
Spoločný stavebný úrad

Obec Malý Slavkov podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, sa rozhodla zriadiť spoločný stavebný úrad s obcami okresu Kežmarok so sídlom v Kežmarku. 
 Úradné hodiny stavebného úradu
Pondelok8:00 - 12:00
 Obedňajšia prestávka
 
13:00 - 15:00
Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 16:15
Piatok
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Kontakt:
Spoločný stavebný úrad Kežmarok 
Mučeníkov 4
060 01 Kežmarok
tel. číslo stavebného úradu: 052 / 468 58 52
Tlačivá pre jednotlivé stavebné konania si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade Malý Slavkov alebo stiahnuť z tejto stránky:
Po vyplnení ich môžete predložiť na stavebnom úrade Ing. Adriánovi Gallíkovi, tel. 052 / 468 58 52.
Pracovník stavebného úradu: 
Ing. Adrián Gallik

Pre informovanosť občanov chceme v tomto článku len v krátkosti uviesť predmet činnosti stavebného úradu:

1. Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území 
Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je: 
 • rozhodnutie o umiestnení stavby,
 • rozhodnutie o využití územia,
 • rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
 • rozhodnutie o stavebnej uzávere.

2. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy k nemu, alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Povolenia stavebného úradu sa vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány a to pri stavbách:
 • terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
 • ťažobné práce a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,
 • nformačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom. 

3. Ohlásenie stavebnému úradu
Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásenie sa predkladá najmä pri:
 • jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
 • drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
 • stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktoré je kultúrnou pamiatkou. 

4. Užívanie stavieb
Kolaudácia stavieb - dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonávala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ako aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia sa kolaudujú len v prípade, že to stavebný úrad určil pri ich povolení. Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť.
Zmena v užívaní stavby - stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom konaní, prípadne stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. 

5. Údržba stavieb a ich odstraňovanie 
Údržba stavby - vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 
Nevyhnutné úpravy - ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona, a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. 
Nariadenie odstránenia stavby - stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie: 
 • závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, 
 • stavby postavenej bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
 • stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie,
 • dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.
Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadenie, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. 
Dodatočné povolenie stavby - ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. 
Nariadenie zabezpečovacích prác - ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je stavbu ihneď odstrániť, nariadi stavebný úrad vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby. 
Vypratanie stavby - ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, nariadi stavebný úrad užívateľom stavby jej vypratanie. Stavebný úrad nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil. 

6. Štátny stavebný dohľad 
Štátny stavebný dohľad zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a z terénnych úprav, prác a zariadení podľa stavebného zákona. Orgánom štátneho stavebného dohľadu sú aj poverení pracovníci stavebného úradu. Stavebník, oprávnená fyzická či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinný: 
 • umožniť povereným pracovníkom stavebného úradu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stanovisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu,
 • bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.

7. Sankcie 
Priestupky - o priestupkoch občanov za porušovanie stavebného poriadku koná stavebný úrad. Sankcie za porušovanie stavebného poriadku občanmi vychádzajú z princípu zodpovednosti za zavinenie a sú odstupňované podľa závažnosti protiprávneho konania do 4 skupín, ktoré sú ohraničené výškou pokuty: 
 • 331,94,- 
 • 829,85,- 
 • 33 193,92,- 
 • 165 969,59,- 
Výšku pokuty určí stavebný úrad podľa závažnosti konania v rámci určeného rozpätia, ktoré sa ohraničuje len maximálnou výškou, čiže bez minimálnej výšky. Priestupky sa prerokúvajú z úradnej povinnosti, a to bez ohľadu na to, čo bolo impulzom pre začatie konania (oznámenie občana, právnickej osoby, iného štátneho orgánu, poznatok z vlastnej činnosti stavebného úradu a pod.) 
Správne delikty - o správnych deliktoch právnických a fyzických osôb podnikajúcich podľa zvláštnych predpisov za porušovanie stavebného poriadku koná stavebný úrad, pričom je povinný začať konanie, ak sa o delikte dozvie. Sankcie za porušovanie stavebného poriadku právnickými a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie vychádzajú z princípu zodpovednosti za zavinenie a sú odstupňované podľa závažnosti protiprávneho konania do 3 skupín, ktoré sú ohraničené výškou pokuty : 
 • 13 277,57,-  
 • 66 387,84,-  
 • 165 969,59,- 
Konkrétnu výšku pokuty určí stavebný úrad v rozhodnutí o správnom delikte v rámci určeného rozpätia, ktoré sa ohraničuje iba maximálnou výškou, a to podľa závažnosti protiprávneho konania, ako aj zistených okolností správneho deliktu a miery zavinenia. 
Lehoty ukladania a výnosy pokút - pokuty možno uložiť: 
 • občanovi iba do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti alebo keď povinnosť mala byť splnená,
 • právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie iba do dvoch rokov odo dňa, keď sa stavebný úrad dozvedel o tom, že porušila alebo nesplnila povinnosť, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti alebo keď povinnosť mala byť splnená. 
 • Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce. 
 
Vyhľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky