Záväzné časti - Obec Malý Slavkov

Aktualizované:
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
Záväzné časti

Územný plán / PHSR


Záväzná časť 1 

Územný plán obce - Územný plán obce Malý Slavkov, čistopis

Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Malý Slavkov č. 2/2007  ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE MALÝ SLAVKOV1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky.

1.1. Rozvíjať obec Malý Slavkov ako sídlo ležiace:

     1.1.1. na nadregionálnej sídelnej kežmarsko-ľubovnianskej rozvojovej osi tretieho stupňa Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves,

     1.1.2. v ťažisku osídlenia Slovenskej republiky druhej úrovne t.j. v popradsko – spišskonovovestskom ťažisku osídlenia a vytvárať podmienky pre rozvoj ekonomických, sociálnych a dopravných väzieb so susednými mestami Kežmarok, Vysoké Tatry a Poprad.

1.2. Za základné limity rozvoja obce Malý Slavkov považovať nasledovné skutočnosti:

     1.2.1. katastrálne územie Malý Slavkov sa nachádza v 1. stupni ochrany prírody, severozápadná časť je v ochrannom pásme Tatranského národného parku územie s 2. stupňom ochrany prírody

     1.2.2. katastrálne územie v severozápadnej časti susedí s prírodnými rezerváciami

     1.2.3. v juhovýchodnej časti katastrálneho územia sa nachádzajú meliorované pôdy

     1.2.4. časť územia obce sa nachádza v pásme hygienickej ochrany živočíšnej výroby.

     1.2.5. časť územia obce sa nachádza v pásme hygienickej ochrany cintorína

     1.2.6. navrhované trasy vtl plynovodu a jeho ochranné pásmo

     1.2.7. navrhované trasy elektrických vedení a ich ochranné pásma

     1.2.8. ochranné pásmo lesa

1.3. Zabezpečovať rozvoj funkčného využitia a usporiadania územia obce Malý Slavkov s týmito ťažiskovými funkciami:

     1.3.1. katastrálne územie Malý Slavkov má slúžiť pre funkcie bývania, rekreácie a kúpeľníctva, poľnohospodárstva, lesohospodárstva, výroby a skladov

     1.3.2. pre funkciu bývania je určené samotné sídlo Malý Slavkov s nadväzujúcimi plochami

     1.3.3. pre kúpeľníctvo je určená plocha v lokalite Nižné tŕnie

     1.3.4. pre rekreáciu sú určené plochy v samotnej obci a v lokalite Nižné tŕnie

     1.3.5. pre poľnohospodársku živočíšnu výrobu je určený areál agrofarmy

     1.3.6. pre výrobu a sklady je určený areál na juhovýchodnom okraji obce a areál poľnohospodárskej výroby po reprofilácii

1.4. Funkčné plochy na území obce Malý Slavkov sú záväzné podľa funkcií uvedených vo výkrese č.  2,3 Urbaristický návrh (m 1 : 5000).

 1.5. Pri územnom rozvoji obce Malý Slavkov dodržať tieto všeobecné regulatívy:

      1.5.1. za centrum obce považovať Gerlachovskú ulicu

      1.5.2. z plôch s obytnou funkciou vylúčiť

     1.5.2.1. remeselnú a výrobnú činnosť zaťažujúcu životné prostredie, ako aj obťažujúcu susedov a obmedzujúcu používanie verejných priestorov

     1.5.2.2. veľkochov. Povoľuje sa drobnochov v maximálnom počte 2 veľkých dobytčích j   jednotiek

     1.5.3. kúpeľný areál nie je možné realizovať bez vybudovania lesoparku so suchými poldrami

     1.5.4. zvýšiť v katastrálnom území biodiverzitu

     1.5.5. chrániť územie pred pôdnou eróziou a proti povodňovým vodám

     1.5.6. zatrávniť orné pôdy v sklonoch nad 100

     1.5.7. svahy severne od obce riešiť špeciálnou úpravou terénu

     1.5.8. V prípade archeologických nálezov postupovať v zmysle § 40 pamiatkového zákona

 1.6. Pri výstavbe obce Malý Slavkov dodržať tieto regulatívy:

     1.6.1. zástavbu v obci realizovať individuálne stojacími objektmi so sedlovou strechou o sklone 400 až 450. Prípustné sú valby, polvalby a podlomenice.

     1.6.2. z architektonických prvkov vylúčiť oblúkové formy, segmentové prvky, sýte výrazné farby a obklady fasád

     1.6.3. farebné riešenie stavieb v samotnej obci:

           1.6.3.1. krytina červená, resp. tmavohnedá až tmavé odtiene zemitých farieb

           1.6.3.2. murivo biele, tlmené, resp. pastelové farby

     1.6.4. orientáciu hrebeňov striech, stavebné čiary a ďalšie regulatívy určia územné plány zón jednotlivých súborov a areálov


2. Prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých funkčných plôch (čísla regulovaných plôch sú identické s výkresmi č. 7 a 8)

 2.1. Samotná obec, regulovaná plocha č. 1 (RP 1); základná funkcia bývanie, ďalšie funkcie vybavenosť, výroba, sklady, rekreácia a šport:

     2.1.1. RP 1.1 Centrálna historická časť; zachovať charakter objektov, terajšie výškové zónovanie, orientáciu a sklon striech. Hlavná funkcia obytná, doplnkové funkcie, obchody, služby, remeslá. Vylúčené funkcie veľkochovov, rušiace prevádzky.

     2.1.2. RP 1.2 Lúčna ulica; nová zástavba objektmi rodinných domov. Ponechať výšku zástavby. Hlavná funkcia – obchody, služby. Vylúčené funkcie veľkochov, rušiace prevádzky.

     2.1.3. RP 1.3 Rómska osada ; nutná rekonštrukcia objektov pri zachovaní jestvujúcej výšky. Hlavná funkcia bývanie.

     2.1.4. RP 1.4 Obytná funkcia ; možné funkcie remeslá, malá výroba. Vylúčené sú rušiace prevádzky. Ponechať jestvujúci charakter objektov.

     2.1.5. RP 1.5 Športový areál; otvorené športoviská, šatne, fit centrum. Vylúčené sú všetky ostatné funkcie.

     2.1.6. RP 1.6 Polyfunkčný areál rekreácie a cestovného ruchu; základné funkcie sú ubytovanie, stravovanie, služby súvisiace s cestovným ruchom a šport. Vyžaduje sa úprava PHO farmy Vajex a.s. Uprednostniť rekonštrukciu objektov. Výška zástavby do jedného nadzemného podlažia s obytným podkrovím.

     2.1.7. RP 1.7 Cintorín a rozšírenie cintorína; ostatné funkcie sú vylúčené.

     2.1.8. RP 1.8 Park s ihriskami detí a športoviskami; doplnkové funkcie sú zariadenia technickej a dopravnej infraštruktúry.

     2.1.9. RP 1.9 Súbor rodinných domov Povyše dediny; prevládajúca funkcia bývanie. Doplnkové funkcie sú administratíva, prenajímanie izieb, penzióny, stravovanie a občerstvenie. Vylúčené sú rušné funkcie a veľkochov. Výška zástavby jedno nadzemné podlažie s funkčným podkrovím a čiastočne vyvýšeným suterénom.

     2.1.10. RP 1.10 Súbor rodinných domov Nová ulica; prevládajúca funkcia bývanie. Doplnkové funkcie sú služby, školstvo, obchody. Vylúčené sú rušné prevádzky a veľkochov. Výška zástavby jedno nadzemné podlažie s funkčným podkrovím a čiastočne vyvýšeným suterénom.

     2.1.11. RP 1.11 Súbor rodinných domov Pri cintoríne; prevládajúca funkcia bývanie. Doplnkové funkcie služby a remeslá. Vylúčené sú rušné prevádzky a veľkochov. Výška zástavby jedno nadzemné podlažie s funkčným podkrovím a čiastočne vyvýšeným suterénom.

     2.1.12. RP 1.12 Súbor rodinných domov Pri potoku; prevládajúca funkcia bývanie. Doplnkové funkcie služby, obchody a remeslá. Vylúčené rušné prevádzky a drobnochov. Výška zástavby jedno nadzemné podlažie s funkčným podkrovím, bez suterénu.

2.2. Areál agrokombinátu RP 2; hlavná funkcia živočíšna výroba. Možná postupná modernizácia a úprava PHO. Zvýšiť podiel vzrastlej zelene v areáli a okolo areálu.

2.3. Areál poľnohospodárskej výroby s určením na reprofiláciu pre výrobu, sklady, mechanizačné strediská, služby, administratívu RP 3; . Vylúčený je veľkochov. Obmedzenie je tvorené trasovaním a ochranným pásmom vtl plynovodu.

2.4. Výrobno-skladový areál RP 4; vylúčený je veľkochov. Obmedzenie tvoria trasy vtl plynovodu a 22 kV vzdušné vedenie. Vyčleniť plochy pre vnútroareálovú obvodovú izolačnú zeleň a ostrovčekovitú zeleň.

2.5. Areál klimatických kúpeľov RP 5; hlavná funkcia terapia, ubytovanie a stravovanie. Doplňujúce funkcie sú kultúra, šport, technické zázemie, bývanie. Vylúčené sú všetky ostatné funkcie.


     2.5.1. RP 5.1. Klimatické kúpele; pri návrhu architektúry vychádzať z typologie objektov v oblasti Východných Tatier. Výška zástavby jedno nadzemné podlažie s funkčným podkrovím a čiastočne vyvýšeným suterénom. Strechy sedlové. Dominantný ústredný objekt maximálne dvojpodlažný so zvýšeným suterénom a funkčným podkrovím. Maximálna dĺžka fasády 80,0 m, avšak minimálne v 5-osovom hmotovom členení. Podmienkou realizácie súboru je realizácia lesoparku.

     2.5.2. RP 5.2 Otvorené športoviská; vylúčené sú akékoľvek iné funkcie.

2.6. Izolačná zeleň RP 6; návrh vysokej zelene na báze sadov. Obmedzenia tvoria trasy TEŽ, vtl plynovodu a 22 kV vzdušné vedenie.

     2.6.1. RP 6.1 Izolačná zeleň; návrh výsadby vysokej izolačnej zelene. Skladba drevín z domácich druhov.

     2.6.2. RP 6.2 Podporenie pobrežnej zelene ; obmedzenia tvoria trasy vtl plynovodu, 22 kV elektrické vzdušné vedenia a kanalizácia.

2.7. Vodné rekreačné plochy s brehovými porastmi RP 7; hlavná funkcia estetická a zvýraznenie biodiverzity.

2.8. Protierózne opatrenia RP 8; vytvorenie zasakovacieho trávnatého pásu s vybudovaním záchytných rigolov. Možná funkcia využitie na sady.

2.9. Park s prechodom do lesoparku RP 9; hlavná funkcia je zvýšenie biodiverzity, obmedzenie pôdnej erózie a poskytnutie možnosti oddychu. Vylúčené sú všetky ostatné funkcie.

2.10. Trvale trávne porasty RP 10; funkcia poľnohospodárska výroba s kosením a pasením bez obmedzenia.

2.11. Lesopark so suchými poldrami RP 11; hlavnými funkciami sú zvýšenie vododržnosti územia, zníženie pôdnej erózie a zvýšenie biodiverzity. Lesopark sa bude skladať z podmáčaných území, vodných plôch, brehovej zelene, inej vysokej a kríkovej zelene, trávnatých plôch, oddychových plôch a chodníkov. Suché poldre budú budované tak, aby umožňovali prechod rýb a obojživelníkov a s minimálnou trvalou hladinou.

2.12. Orné pôdy RP 12; je nutné zvýšiť protieróznu funkciu. Potrebné je vybudovanie medzí, zasakovacích pásov, remízok. Striedanie kultúr v jednotlivých pásoch. Orba po vrstevnici. Zvýšiť podiel TTP na úkor ornej pôdy.

2.13. Trvale trávne porasty so zvýšením krovinatej a vysokej zelene RP 13; funkcia protierozívna, estetická, prepojenie lokálnych biokoridorov.

2.14. Trávnaté porasty so zvýšením krovinatej a vysokej zelene RP 14; funkcia protierozívna, estetická, prepojenie lokálnych biokoridorov.

2.15. Zmenšenie výmery ornej pôdy vytváraním medzí a vsakovacích pásov RP 15; orba po vrstevnici, vylúčenie chemických hnojív a pesticídov.

2.16. Hospodárska komunikácia RP 16; využitie aj ako pešia turistická trasa a cyklotrasa. Doplnenie sprievodnou zeleňou.

2.17. Miestna komunikácia RP 17, 18; prebudovaná hospodárska komunikácia, ktorá bude slúžiť aj ako cyklotrasa. Doplniť sprievodnou zeleňou, odvodňovacími rigolmi.

2.18. Horské lúky RP 19; trvale trávne porasty, najzachovalejšia časť prírody v katastri obce. Funkcia extenzívna pastva a kosba s ponechaním 1/3 výmery pre tvorbu semien v každom roku. Potláčať sukcesiu. Vylúčiť chemické ošetrovanie a hnojenie. Obmedziť hnojenie organickými hnojivami.


2.19. Orné pôdy RP 20 a 21; orba po vrstevnici. Vylúčiť používanie chemických postrekov a hnojív.

2.20. Orné pôdy RP 22, 23 a 24; orba po vrstevnici, svahy v sklone vyššom ako 100 zatrávniť.Záväzná časť 2
Územný plán obce - Územný plán obce Malý Slavkov, čistopis

3. Zásady a regulatívy umiestnenia a rozvoja obytného územia3.1. Výstavbu bytov prednostne realizovať v nezastavaných prielukách na plochách určených územným pre obytnú funkciu.

3.2. Chrániť územie pre výstavbu nových obytných súborov rodinných domov v lokalitách: Povyše dediny, Nová ulica, Pri cintoríne a Pri potoku, podľa znázornenia vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5000).

3.3. Medzi miestnymi komunikáciami a chodníkmi v obytných územiach uvažovať so zelenými pásmi. Doporučuje sa šírka asi 2,0 m. 4. Zásady a regulatívy umiestnenia a rozvoja zariadení občianskeho vybavenia a cestovného ruchu.4.1. Chrániť územie pre výstavbu predškolského a školského zariadenia v navrhovanom obytnom súbore rodinných domov Nová ulica.

4.2. Chrániť územie pre výstavbu fary pri kostole.

4.3. Chrániť územie pre rozšírenie cintorína a výstavbu domu smútku.

4.4. Chrániť územie pre výstavbu komerčnej vybavenosti (obchodov a služieb) v navrhovaných obytných súboroch rodinných domov Nová ulica a Nad dedinou podľa lokalizácie znázornenej vo výkrese č. 2,3 urbanistický návrh (m 1 : 5 000).

4.5. Chrániť územie v lokalite „Slovšport“ pre prestavbu na rekreačný komplex podľa znázornenia vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5 000).

4.6. Chrániť územie pre výstavbu penziónov v lokalite súboru rodinných domov Nad dedinou.

4.7. Chrániť územie pre výstavbu športového areálu podľa znázornenia vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5 000).

4.8. Chrániť územie lesoparku so suchými poldrami a areálom klimatických kúpeľov. Lokalizáciu kúpeľov v rámci lesoparku, znázornenú v grafickej časti územného plánu, považovať za nezáväznú.5. Zásady a regulatívy umiestnenia a rozvoja výrobného územia5.1. Chrániť územie pre reprofiláciu areálu poľnohospodárskej výroby na výrobno-skladový areál podľa lokalizácie znázornenej vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5 000).

5.2. Chrániť územie pre výstavbu nového výrobno-skladového areálu podľa lokalizácie znázornenej vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5 000).6. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia.6.1. Chrániť územie pre výhľadovú výstavbu cesty III. triedy Malý Slavkov – Huncovce.

6.2. Chrániť územie pre vybudovanie siete miestnych a hospodárskych komunikácií vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu

6.3. Chrániť územie pre miestne komunikácie v šírkovom usporiadaní podľa znázornenia vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5 000).

6.4. Chrániť územie pre vybudovanie peších plôch, komunikácií a chodníkov vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu

6.5. Chrániť územie pre železničnú trať tatranskej elektrickej železnice so zástavkami a ostatnými zariadeniami

6.6. Chrániť územie pre vybudovanie turistických a cykloturistických trás vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu.

6.7. Chrániť územie pre vybudovanie sústredených parkovísk a autobusových zastávok vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu.

6.8. Cez územie lesoparku viesť inžinierske siete ku klimatickým kúpeľom zásadne podzemnými rozvodmi

6.9. Zásobovanie pitnou vodou riešiť jestvujúcim vodovodom, rozšíreným o II. tlakové pásmo s vodojemom.

6.10. Chrániť koridor trasy prívodných, zásobných a rozvodných vodovodných potrubí a plochy pre výstavbu technických zariadení pre zásobovanie vodou vyznačených vo výkrese č. 5 Vodné hospodárstvo (m 1 : 5 000).

6.11. Chrániť územie navrhovaných vodných plôch vyznačených vo výkrese č. 5 Vodné hospodárstvo (m 1 : 5 000).

6.12. Chrániť koridory pre stavby na ochranu proti veľkým vodám na Slavkovskom jarku, t.j. suché poldre s hrádzami a reguláciou toku pozdĺž navrhovaného obytného súboru rodinných domov Pri potoku.

6.13. Rešpektovať manipulačné pásy pozdĺž jestvujúcich aj navrhovaných vodohospodárskych sieti.

6.14. Objekty v blízkosti vodných tokov smerovo umiestniť tak, aby neprekážali odtoku a výškovo aby neboli ohrozované prípadnými záplavami.

6.15. Chrániť územie pre výstavbu záchytných priekop pre odvedenie dažďových vôd do Slavkovského jarku vyznačených vo výkrese č. 5 Vodné hospodárstvo (m 1 : 5 000).

6.16. Chrániť územie pre zasakovacie pásy a protierózne opatrenia na ornej pôde ako ochrana zastavaného územia pred prívalovými dažďovými vodami vyznačených a plôch pre výstavbu čistiarní odpadových vôd

6.17. Odpadové vody odvádzať delenou kanalizáciou. Splaškové vody do ČOV Kežmarok a dažďové do Slavkovského jarku cez prípadné sedimentačné zariadenia.

6.18. Chrániť koridory trás hlavných zberačov kanalizačnej siete, odľahčovacích stôk a koridory trás nadväzujúcich uličných stôk obce vyznačených vo výkrese č. 5 Vodné hospodárstvo (m 1 : 5 000).

6.19. Chrániť koridor trasy hlavného zberača jednotnej kanalizačnej siete, koridory trás nadväzujúcich uličných stôk a plochy pre výstavbu čistiarne odpadových vôd v areáli klimatických kúpeľov.

6.20. Chrániť výhľadové územie pre obecnú čistiareň odpadových vôd vyznačenú vo výkrese č. 5 Vodné hospodárstvo (m 1 : 5 000).

6.21. Chrániť koridory trás navrhovaných prekládok vn vedení vyznačených vo výkrese č. 4 Zásobovanie energiami (m 1 : 5 000).

6.22. Chrániť koridory trás prípojok VN a NN elektrickej siete a plochy pre rekonštrukciu a výstavbu nových trafostaníc vyznačených vo výkrese č. 4 Zásobovanie energiami (m 1 : 5 000).

6.23. Chrániť koridory trás pre rozšírenie STL rozvodov plynu vyznačených vo výkrese č. 4 Zásobovanie energiami (m 1 : 5 000).

6.24. Vytvoriť podmienky a pokračovať zo zahusťovaním a dobudovaním telefónnej siete.

6.25. Vytvoriť podmienky pre vykurovanie a prípravu TÚV rodinných domov samostatnými kotolničkami, pre občiansku vybavenosť cez jestvujúce a navrhované centrálne kotolne na báze zemného plynu, v klimatických kúpeľoch na báze dreva.7. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene.7.1. Zabezpečiť základnú ochranu a zachovanie pamiatkových, historických, urbanistických, umeleckých, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR

7.2. V priestorovom usporiadaní obce považovať za hlavné dominanty:

   
  7.2.1. Gerlachovskú ulicu s kostolom sv. Michala

     7.2.2. štíty Vysokých Tatier a hrebene Belianskych Tatier

7.3. Základné výhľadové body pre skúmanie pôsobenia novej zástavby na krajinný obraz obce sú:

   
  7.3.1. pohľad v smere príjazdu od Kežmarku po ceste III/06724

     7.3.2. pohľad z cesty I/67 v lokalite „turbína“

     7.3.3. pohľad v smere príjazdu od obce Huncovce po navrhovanej ceste III. triedy

     7.3.4. pohľady v smere príchodu od územia TANAP po existujúcej hospodárskej ceste (cyklotrasa)

     7.3.5. pohľad z hrebeňového úseku cyklotrasy na kóte Cigánka a výhľadových bodov vyznačených vo výkrese č. 1 Širšie vzťahy

     7.3.6. výhľady na masív Východných Tatier, najmä Skalnatú dolinu a Lomnický štít

7.4. V prípade zistenia archeologického nálezu mimo povoleného výskumu je nutné ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, alebo Obci Malý Slavkov.

7.5. Ak sa pri povoľovaní, alebo uskutočňovaní stavby nájdu archeologické nálezy, je nutné ohlásiť nález stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, nález sa musí ponechať bez zmeny až do ohliadky príslušným orgánom.

7.6. Stabilizovať pôdnu eróziu stavebnými agrotechnickými metódami.

7.7. Na nestabilných plochách realizovať v rámci projektu pozemkových úprav prevod ornej pôdy do TTP.

7.8. Vytvárať podmienky pre zachovanie funkčnosti prvkov systému ekologickej stability vyznačené v grafickej časti dokumentácie územného plánu.

7.9. Zabezpečiť základnú ochranu prírodnej rezervácie Slavkovský jarok podľa podmienok platných pre štvrtý stupeň ochrany. a ich ochranné pásma v rozsahu tretieho stupňa ochrany

7.10. Zabezpečiť základnú ochranu na území ochranného pásma prírodných rezervácii Slavkovský jarok a Kút podľa podmienok platných pre tretí stupeň ochrany.

7.11. Realizovať navrhovaný lesopark s funkciou lokálneho biokoridoru.

7.12. Zachovať hodnotné územie horských lúk v lokalite Stredné mláky.

7.13. Chrániť a zveľaďovať plochy verejnej zelene, najmä verejné parky a cintorín. Realizovať navrhované parky.

7.14. Vytvárať podmienky pre výsadbu drevinovej zelene na plochách mimo lesa v poľnohospodárskej krajine okolo komunikácii, poľných ciest, potokov a na hraniciach jednotlivých blokov poľnohospodárskej pôdy.

7.15. V maximálne možnej miere zachovať existujúce brehové porasty Slavkovského jarku, na regulovaných častiach toku vytvárať výsadbou nové resp. rekonštruované brehové porasty.8. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie8.1. Posúdiť vplyv lesoparku a klimatických kúpeľov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

8.2. Polohu stavebných objektov klimatických kúpeľov v lesoparku stanoviť z výsledkov procesu hodnotenia vplyvov kúpeľov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006. Umiestnenie podriadiť požiadavke zabezpečenia dostatočnej preventívnej ochrany prírodných rezervácií Kút a Slavkovský jarok.

8.3. Vytvárať podmienky pre zníženie hluku z dopravy na trase prieťahu cesty III/06724 a navrhovanej železničnej trate.

8.4. Za tiché oblasti sú pre účely zábrany, prevencie a znižovania škodlivých účinkov hluku z pozemných

komunikácií považované funkčné územia rodinných domov a klimatických kúpeľov.

8.5. Usmerniť cielené nakladanie s odpadmi budovaním nových zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ako aj budovaním zariadení na iné nakladanie s odpadmi v území v súlade s Programom odpadového hospodárstva obce (napr. separovaný zber).9. Vymedzenie zastavaného územia.9.1. Navrhovaný územný rozvoj funkčných plôch si vyžaduje rozšírenie zastavaného územia v lokalitách znázornených vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5 000).

9.2. Vymedzenie zastavaného územia a jeho hranica v katastrálnom území Malý Slavkov je záväzné podľa návrhu uvedeného v grafickej časti územného plánu obce.10. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov.10.1. Ochranné pásma

     
10.1.1. cesta III. triedy č.06724, od osi krajnej vozovky 15 m na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce

     10.1.2. vzdušné VN elektrické vedenia 22 kV, 10 m na každú stranu od krajného vodiča

     10.1.3. plynovod VTL 20 m na každú stranu od osi plynovodu v úsekoch mimo zastavané územie obce

     10.1.4. pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora farmy Vajex a.s. v Malom Slavkove podľa znázornenia vo výkrese č. 7 Regulatívy (m 1 : 5000)

     10.1.5. pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD Kežmarok v Malom Slavkove

10.2. Chránené územia

     10.2.1. ochrany prírody a krajiny

           10.2.1.1. prírodná rezervácia Slavkovský jarok so IV. stupňom ochrany a jej ochranné pásmo v šírke 100,0 s III. stupňom ochrany

           10.2.1.2. ochranné pásmo Tatranského národného parku s II. stupňom ochrany

           10.2.1.3. ochranné pásmo prírodnej rezervácie Kút v šírke 100,0 m s II. stupňom ochrany11. Plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonávanie delenia a sceľovania pozemkov, asanáciu a na chránené časti krajiny.11.1. Pre verejnoprospešné stavby sú určené tieto funkčné plochy:

    
 11.1.1. cesta III. triedy Malý Slavkov – Huncovce podľa znázornenia vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5 000)

     11.1.2. sieť miestnych a hospodárskych komunikácií vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu

     11.1.3. sieť peších plôch, komunikácií a chodníkov vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu podľa znázornenia vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5 000)

     11.1.4. sieť turistických a cykloturistických trás vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu podľa znázornenia vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5 000)

     11.1.5. železničná trať tatranskej elektrickej železnice so zástavkami a ostatnými zariadeniam podľa znázornenia vo výkrese č. 2,3 Urbanistický návrh (m 1 : 5 000)

     11.1.6. sieť prívodných, zásobných a rozvodných vodovodných potrubí a plochy pre výstavbu technických zariadení pre zásobovanie vodou vyznačených vo výkrese č. 5 Vodné hospodárstvo (m 1 : 5 000)

     11.1.7. vodné plochy vyznačené vo výkrese č. 5 Vodné hospodárstvo (m 1 : 5 000)

     11.1.8. stavby na ochranu proti veľkým vodám na Slavkovskom jarku, t.j. suché poldre s hrádzami vyznačené vo výkrese č. 5 Vodné hospodárstvo (m 1 : 5 000) a reguláciu toku Slavkovský jarok pozdĺž navrhovaného obytného súboru rodinných domov Pri potoku

     11.1.9. záchytné priekopy pre odvedenie dažďových vôd do Slavkovského jarku vyznačené vo výkrese č. 5 Vodné hospodárstvo (m 1 : 5 000)

     11.1.10. zasakovacie pásy a protierózne opatrenia na ornej pôde ako ochrana zastavaného územia pred prívalovými dažďovými vodami vyznačené vo výkrese č. 9 Verejnoprospešné stavby (m 1 : 5 000)

     11.1.11. hlavné zberače kanalizačnej siete, odľahčovacie stoky, nadväzujúce uličné stoky obce a výhľadová obecná čistiareň odpadových vôd vyznačené vo výkrese č. 5 Vodné hospodárstvo (m 1 : 5 000)

     11.1.12. hlavný zberač kanalizačnej siete, nadväzujúce uličné stoky a plochy pre výstavbu čistiarne odpadových vôd v areáli klimatických kúpeľov

     11.1.13. prekládky vn vedení vyznačené vo výkrese č. 4 Zásobovanie energiami (m 1 : 5 000)

     11.1.14. prípojky vn a nn elektrickej siete a rekonštrukcia a výstavba nových trafostaníc vyznačených vo výkrese č. 4 Zásobovanie energiami (m 1 : 5 000)

     11.1.15. rozšírenie STL rozvodov zemného plynu vyznačených vo výkrese č. 4 Zásobovanie energiami (m 1 : 5 000)

     11.1.16. stavba telekomunikačnej káblovej siete a súvisiacich technologických zariadení

11.2. Plochy na vykonávanie delenia a scelovania pozemkov: -

11.3. Na asanáciu sú určené tieto budovy a areály: -

11.4. Vytvoriť podmienky pre vyhlásenie za chránené časti krajiny tieto lokality: -

11.5. Ostatné urbanistické ochranné pásma, ktoré je potrebné pri ďalšom územnom rozvoji obce rešpektovať:

     11.5.1. cintorín a jeho rozšírenie 50 m od oplotenia

     11.5.2. navrhovaná čistiareň odpadových vôd klimatických kúpeľov 50,0 m

     11.5.3. výhľadová obecná čistiareň odpadových vôd 150,0 m

11.6. Chránené výseky diaľkových pohľadov, ktoré je potrebné pri ďalšom územnom rozvoji mesta rešpektovať:

     
11.6.1. v smere príjazdu od mesta Kežmarok po ceste III/06724

     11.6.2. v smere príjazdu od navrhovaných kúpeľov

     11.6.3. výhľady z Gerlachovskej ulice (pred kostolom) na Skalnatú dolinu a Lomnický štít

11.7. Medzi urbanisticky významné polohy, v ktorých sa zakazuje umiestňovať dočasné stavby patria:

     11.7.1. Gerlachovská ulica12. Zoznam územných častí obce pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny, resp. obstarať územno-plánovacie podklady.12.1. súbor rodinných domov Povyše dediny RP 1.9

12.2. súbor rodinných domov Nová ulica RP 1.10

12.3. súbor rodinných domov Pri cintoríne RP 1.11

12.4. súbor rodinných domov Pri potoku RP 1.12

12.5. lesopark so suchými poldrami a areálom klimatických kúpeľov RP 5 a 11

12.6. areál poľnohospodárskej výroby určený na reprofiláciu RP 3

13. Zoznam verejnoprospešných stavieb. Ako verejnoprospešné stavby na území obce Malý Slavkov sa stanovujú:

13.A. Stavby pre verejnoprospešné služby: -

13.B. Stavby verejného technického vybavenia:

1. cesta III. triedy Malý Slavkov – Huncovce
2. miestna komunikácia Malý Slavkov – klimatické kúpele
3. pešie komunikácie a plochy
4. turistické trasy a cyklotrasy
5. tatranská elektrická železnica
6. kanalizačné zberače
7. čistiareň odpadových vôd klimatických kúpeľov
8. obecná čistiareň odpadových vôd
9. zásobné vodovodné potrubie
10. prívodné potrubie II. tlakového pásma
11. zásobné potrubie II. tlakového pásma
12. vodojem
13. čerpacia stanica pitnej vody
14. suché poldre
15. záchytné rigoly
16. jazero
17. preložka 22 kV vzdušného elektrického vedenia
18. 22 kV káblové elektrické vedenie
19. 22 kV káblové elektrické vedenie
20. trafostanice
21. stl plynovod
22. park
23. lesopark
24. zasakovacie pásy

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
 
Vyhľadať
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky